Bảng giá

Chọn gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn.

FREE
Free
Bắt đầu
 • Short Links100
 • Link Clicks10,000/mo
 • Data Retention30 days
 • Bio Pages 1
 • QR Codes 50
 • Tuỳ chỉnh trang landing page
 • CTA Overlays
 • Tên miền được gắn thương hiệu
 • Theo dõi Pixel
 • Kênh
 • Các chiến dịch
 • Team Members
 • Custom Aliases
 • Deep Linking
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
 • A/B Testing & Rotator
 • Hết hạn
 • Click Limitation
 • Thông số (Parameter)
 • Custom Logo on QR
 • Frames on QR
 • Custom CSS on Bio Page
 • Remove Branding
 • Premium Domains
 • Developer API
 • Import Links
 • Xuất dữ liệu
 • Quảng cáo
BASIC
VND 49000
Try 30 days for free
 • Short Links1,000
 • Link Clicks100,000/mo
 • Data Retention365 days
 • Bio Pages 10
 • QR Codes 100
 • Tuỳ chỉnh trang landing page 10
 • CTA Overlays 10
 • Tên miền được gắn thương hiệu
 • Theo dõi Pixel 10
 • Kênh 10
 • Các chiến dịch
 • Team Members 10
 • Custom Aliases
 • Deep Linking
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
 • A/B Testing & Rotator
 • Hết hạn
 • Click Limitation
 • Thông số (Parameter)
 • Custom Logo on QR
 • Frames on QR
 • Custom CSS on Bio Page
 • Remove Branding
 • Premium Domains
 • Developer API
 • Import Links
 • Xuất dữ liệu
 • Quảng cáo
PREMIUM
VND 199000
Try 30 days for free
 • Short Links
 • Link Clicks
 • Data Retention1000 days
 • Bio Pages 100
 • QR Codes Unlimited
 • Tuỳ chỉnh trang landing page Unlimited
 • CTA Overlays 100
 • Tên miền được gắn thương hiệu 100
 • Theo dõi Pixel 100
 • Kênh 100
 • Các chiến dịch
 • Team Members Unlimited
 • Custom Aliases
 • Deep Linking
 • Nhắm mục tiêu theo địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
 • A/B Testing & Rotator
 • Hết hạn
 • Click Limitation
 • Thông số (Parameter)
 • Custom Logo on QR
 • Frames on QR
 • Custom CSS on Bio Page
 • Remove Branding
 • Premium Domains
 • Developer API
 • Import Links
 • Xuất dữ liệu
 • Quảng cáo

Need a custom plan?

If our current plans do not fit your needs, we will create a tailored plan just for your needs.

Các câu hỏi thường gặp